Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 1
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 2
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 3
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 4
obrazek nagłówka 5
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 6
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

12130502

gości

Liczba osób online

21
Portal gminy Mniszków
Rekrutacja
PDF

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


 

Kryteria i terminy rekrutacji do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych oraz do pierwszych klas szkół podstawowych w Gminie Mniszków.


 

Wójt Gminy Mniszków podaje do wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków na rok szkolny 2018/2019.

 

Od 12 marca 2018 roku do 23 marca 2018 r. potrwa rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.


 

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych  i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 1/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków.

 

Rekrutacja do przedszkoli:


Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r. rodzice dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  - w roku szkolnym 2018/2019.

 

12 kwietnia 2017 roku Rada Gminy Mniszków podjęła uchwałę Nr XXVIII/163/17 w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniszków, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Kryteria brane pod uwagę:


1. W postępowaniu rekrutacyjnym do innych form wychowania przedszkolnego tj. do publicznego punktu przedszkolnego


1) Dziecko zgłoszone na pobyt w przedszkolu dłuższy niż realizacja podstawy programowej – 6 pkt,

2) Dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą społeczną i świadczeniami rodzinnymi – 4 pkt,

3) Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola – 3 pkt,

4) Dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 4 lata – 2 pkt,

5) Dziecko, które na 1 września danego roku kalendarzowego ma ukończone 3 lata – 1 pkt.

 

1. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 

1) Niepełnosprawność dziecka nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność – 5 pkt,

2) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, w której znajduje się oddział przedszkolny – 4 pkt,

3) Miejsce pracy rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko znajduje się w obwodzie szkoły – 3 pkt,

4) Dziecko wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęte pomocą socjalną – 3 pkt,

5) Dogodne położenie szkoły w stosunku do zamieszkania kandydata lub krewnych dziecka (np. babcia, dziadek) wspierających rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 pkt.

 

Kryteria rekrutacji do klasy I  szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mniszków oraz  dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów określa uchwała Rady Gminy Mniszków Nr XXXIII/162/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. (w załączeniu).

 

 

Do pobrania: 

1. Zarzadzenie nr 1/2018

2. Uchwała nr 162

3. Uchwała nr 163

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148