Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10445873

gości

Liczba osób online

8
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Wójt Gminy Mniszków z absolutorium
Dodano: 21-06-2017  |  DM  |  wyświetleń : 5250
PDF

16 czerwca 2017 roku był dniem ważnym dla Wójta Gminy Mniszków. Odbyła się bowiem XXX sesja Rady Gminy Mniszków, na której radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy – Panu Pawłowi Werłosowi.

 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

 

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za i 4 przeciw, opowiedzieli się za udzieleniem Panu Pawłowi Werłosowi Wójtowi Gminy Mniszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.


Na sesji w dniu 16 czerwca 2017 r. przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium radni wysłuchali sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok, które przedstawiła Pani Renata Rutowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie.

 

Ponadto na sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/07 Rady Gminy Mniszków z dnia 16 listopada 2007 r. zmienionej uchwałą Nr VII/43/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mniszków do Stowarzyszenia Dolina Pilicy – uchwała podjęta 11 głosami za i 4 wstrzymujące się,

- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – jednogłośnie 15 głosów za,

- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - jednogłośnie 15 głosów za,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok - uchwała podjęta 11 głosami za i 4 wstrzymujące się,

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027 - uchwała podjęta 11 głosami za i 4 wstrzymujące się,

 

 

Przed przystąpieniem do głosowania nad absolutorium, najważniejsze sprawy zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawiła Pani Skarbnik Marianna Marszałek-Sadowska.

 

1. Dochody budżetowe w 2016 r. w stosunku do planu zostały wykonane w 98,96%. Na plan 18.304.605,42 zł, wykonanie 18.113.703,85 zł.

 

1) dochody bieżące własne - 12.796.434,28 zł w kwocie tej są środki z otrzymanych dotacji z U.W. na zadania własne -489.365,90 zł, z dotacji z U.M. w kwocie - 4.106,71 zł przeznaczone na budowę boiska sportowego w sołectwie Prucheńsko Duże, środki własne pozostałe stanowią kwotę 12.252.961,67 zł są to środki pochodzące z subwencji dla gminy, subwencji oświatowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatków i opłat lokalnych, darowizn itp.

 

2) dochody bieżące zlecone – 5.236.023,61 zł. W kwocie tej są środki z otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 327.454,67 zł, dotacji na zadania w dziale pomoc społeczna – 4.817.299,90 zł w tym: 2.976.067,54 zł - na realizację świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+), 1.837.457,68 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 91.269,04 zł są to środki dotacji przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną, oświatę oraz na wydatki związane zakupem urn wyborczych i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

 

3) dochody majątkowe - 131.245,96 zł

 

w tym:

- ze sprzedaży drewna - 1.211,30 zł

-dotacja z U.M. na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zarzęcinie -118.034,66 zł

-dotacji z U.M. na zakup motopompy dla OSP w Błogiem - 12.000,00 zł2. Wydatki budżetowe w 2016 r. w stosunku do planu zostały wykonane w 95,4%. Na plan 17.821.303,42 zł , wykonanie 16.997.433,10 złz tego:

wydatki bieżące -16.308.218,97 zł

wydatki majątkowe - 689.241,13 złW 2016 r. udzielono z budżetu gminy dotacji podmiotowych i przedmiotowych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 435.384,10 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące – 384.529,50 zł, majątkowe 50.854,60 zł udzielone dotacje zostały rozliczone w wysokości kwot wydatkowanych w ustawowo określonym terminie.

W 2016 r. gmina uzyskała:

- dochody + 18.113.703,85 zł

- przychody + 930.044,32 zł

Razem + 19.043.748,17 zł

 

- wydatki - 16.997.433,10 zł

- rozchody - 1.024.496,00 zł

Razem - 18.021.929,10 zł

 

wolne środki + 1.021.819,07 zł

 

W 2016 r. gmina dołożyła do oświaty 1.211.266,85 zł po wyłączeniu wydatków na dowożenie uczniów (rozdz. 80113- 193.660,67zł) jest to kwota 1.017.606,18 zł.

Do wydatków w dz. 852- pomoc społeczna kwotę 481.509,10 zł.

Do wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwotę (dochody 238.597,58 zł- wydatki 461.330,12 zł) 222.732,54 zł.

W 2016 r. dokonano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 1.024.496,00 zł.

 

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie gminy stanowi kwotę 5.631.143,00 zł , z tego:

- w BSZP o/Błogie 3.466.800,00 zł

(1.400.000,00 zł + 1.166.800,00 zł+ 500.000,00 zł + 400.000,00 zł)

- w ING Bank Śląski o/Łódź 1.950.000,00 zł

- w WFOŚiGW w Łodzi 214.343,00 zł

- BGK o/Łódź 0,00 złDokonano spłaty odsetek w wysokości 176.964,50 zł.W związku z zakończeniem i oddaniem do użytku zadań i zakupów inwestycyjnych majątek gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę brutto 57.887.666,06 zł,

z tego:

 

- grunty stanowiące własność gminy 2.050.289,17zł

 - budynki 11.360.035,24zł

 - budowle i urządzenia techniczne 40.391.624,13zł

 - maszyny, urządzenia i aparaty 215.413,12zł

 - specjalistyczne maszyny i urządzenia 378.569,10zł

 - urządzenia techniczne 1.068.484,25zł

 - środki transportu 2.321.171,90zł

 - przyrządy i wyposażenie 102.079,15zł

 

 

Wartość brutto 57.887.666,06zł – 25.096.488,34 zł umorzenie środków trwałych, tj. wartość netto środków trwałych stanowiąca kwotę 32.791.177,72 zł.

 

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminie Mniszków zamieszkiwało 4.685 osób, na 1 mieszkańca przypada kwota 6.999,18 zł. (32.791.177,72: 4.685) wartości środków trwałych netto.

 

Wójt Gminy Pan Paweł Werłos podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Powiedział, że gmina dzięki radzie i pracownikom gminy idzie w dobrym kierunku. Wójt zapewniał, że będzie aplikował o dodatkowe środki i ma nadzieję, że przyszłoroczny budżet będzie dużo lepszym budżetem a efekty będzie bardziej widać na terenie naszej gminy.

 

Alicja Śmigiel

 

1

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148