Urząd Gminy Mniszków

strona główna aktualności zdjęcia kontakt BIP
obrazek nagłówka 0
Konstantynów - w oddali Błogie Rządowe
obrazek nagłówka 1
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 2
obrazek nagłówka 3
Widok z ul. Polnej w Mniszkowie
obrazek nagłówka 4
Rezerwat Błogie
obrazek nagłówka 5
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 6
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 7
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 8
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 9
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 10
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 11
obrazek nagłówka 12
Park Dworski w Mniszkowie
obrazek nagłówka 13
Błogie Rządowe - dolina Radońki
obrazek nagłówka 14
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 15
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 16
Konstantynów
obrazek nagłówka 17
Droga Błogie - Stoczki
obrazek nagłówka 18
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 19
Gminna Biblioteka Publiczna w Mniszkowie
obrazek nagłówka 20
Zalew Sulejowski - Zarzęcin
obrazek nagłówka 21
Plac zabaw w Mniszkowie
obrazek nagłówka 22
obrazek nagłówka 23
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 24
Stadion LKS Mniszków
obrazek nagłówka 25
Orkiestra dęta
obrazek nagłówka 26
Jednostki OSP
obrazek nagłówka 27
Biblioteka w Mniszkowie
obrazek nagłówka 28
Kościół w Błogiem Szlacheckim
obrazek nagłówka 29
obrazek nagłówka 30
baner 77
Szukaj
baner 177
baner 168
baner 81
baner 16
baner 11

Stronę odwiedziło

10721037

gości

Liczba osób online

13
Aktualności gminy Mniszków
grafika
Wójt Gminy Mniszków z absolutorium
Dodano: 21-06-2017  |  DM  |  wyświetleń : 5541
PDF

16 czerwca 2017 roku był dniem ważnym dla Wójta Gminy Mniszków. Odbyła się bowiem XXX sesja Rady Gminy Mniszków, na której radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy – Panu Pawłowi Werłosowi.

 

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium zostały przedstawione Radzie Gminy. Wykonanie budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.

 

Radni w głosowaniu jawnym 11 głosami za i 4 przeciw, opowiedzieli się za udzieleniem Panu Pawłowi Werłosowi Wójtowi Gminy Mniszków absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.


Na sesji w dniu 16 czerwca 2017 r. przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium radni wysłuchali sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sprawozdania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdania z wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok, które przedstawiła Pani Renata Rutowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie.

 

Ponadto na sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 

- w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/07 Rady Gminy Mniszków z dnia 16 listopada 2007 r. zmienionej uchwałą Nr VII/43/15 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mniszków do Stowarzyszenia Dolina Pilicy – uchwała podjęta 11 głosami za i 4 wstrzymujące się,

- w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mniszków dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – jednogłośnie 15 głosów za,

- w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Opoczyńskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - jednogłośnie 15 głosów za,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2017 rok - uchwała podjęta 11 głosami za i 4 wstrzymujące się,

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027 - uchwała podjęta 11 głosami za i 4 wstrzymujące się,

 

 

Przed przystąpieniem do głosowania nad absolutorium, najważniejsze sprawy zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawiła Pani Skarbnik Marianna Marszałek-Sadowska.

 

1. Dochody budżetowe w 2016 r. w stosunku do planu zostały wykonane w 98,96%. Na plan 18.304.605,42 zł, wykonanie 18.113.703,85 zł.

 

1) dochody bieżące własne - 12.796.434,28 zł w kwocie tej są środki z otrzymanych dotacji z U.W. na zadania własne -489.365,90 zł, z dotacji z U.M. w kwocie - 4.106,71 zł przeznaczone na budowę boiska sportowego w sołectwie Prucheńsko Duże, środki własne pozostałe stanowią kwotę 12.252.961,67 zł są to środki pochodzące z subwencji dla gminy, subwencji oświatowej, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów z podatków i opłat lokalnych, darowizn itp.

 

2) dochody bieżące zlecone – 5.236.023,61 zł. W kwocie tej są środki z otrzymanych dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 327.454,67 zł, dotacji na zadania w dziale pomoc społeczna – 4.817.299,90 zł w tym: 2.976.067,54 zł - na realizację świadczenia stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+), 1.837.457,68 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 91.269,04 zł są to środki dotacji przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną, oświatę oraz na wydatki związane zakupem urn wyborczych i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

 

3) dochody majątkowe - 131.245,96 zł

 

w tym:

- ze sprzedaży drewna - 1.211,30 zł

-dotacja z U.M. na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zarzęcinie -118.034,66 zł

-dotacji z U.M. na zakup motopompy dla OSP w Błogiem - 12.000,00 zł2. Wydatki budżetowe w 2016 r. w stosunku do planu zostały wykonane w 95,4%. Na plan 17.821.303,42 zł , wykonanie 16.997.433,10 złz tego:

wydatki bieżące -16.308.218,97 zł

wydatki majątkowe - 689.241,13 złW 2016 r. udzielono z budżetu gminy dotacji podmiotowych i przedmiotowych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 435.384,10 zł, z tego: dotacje na zadania bieżące – 384.529,50 zł, majątkowe 50.854,60 zł udzielone dotacje zostały rozliczone w wysokości kwot wydatkowanych w ustawowo określonym terminie.

W 2016 r. gmina uzyskała:

- dochody + 18.113.703,85 zł

- przychody + 930.044,32 zł

Razem + 19.043.748,17 zł

 

- wydatki - 16.997.433,10 zł

- rozchody - 1.024.496,00 zł

Razem - 18.021.929,10 zł

 

wolne środki + 1.021.819,07 zł

 

W 2016 r. gmina dołożyła do oświaty 1.211.266,85 zł po wyłączeniu wydatków na dowożenie uczniów (rozdz. 80113- 193.660,67zł) jest to kwota 1.017.606,18 zł.

Do wydatków w dz. 852- pomoc społeczna kwotę 481.509,10 zł.

Do wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – gospodarka odpadami kwotę (dochody 238.597,58 zł- wydatki 461.330,12 zł) 222.732,54 zł.

W 2016 r. dokonano spłaty pożyczki i kredytu w wysokości 1.024.496,00 zł.

 

Na dzień 31.12.2016 r. zadłużenie gminy stanowi kwotę 5.631.143,00 zł , z tego:

- w BSZP o/Błogie 3.466.800,00 zł

(1.400.000,00 zł + 1.166.800,00 zł+ 500.000,00 zł + 400.000,00 zł)

- w ING Bank Śląski o/Łódź 1.950.000,00 zł

- w WFOŚiGW w Łodzi 214.343,00 zł

- BGK o/Łódź 0,00 złDokonano spłaty odsetek w wysokości 176.964,50 zł.W związku z zakończeniem i oddaniem do użytku zadań i zakupów inwestycyjnych majątek gminy na dzień 31.12.2016 r. stanowi kwotę brutto 57.887.666,06 zł,

z tego:

 

- grunty stanowiące własność gminy 2.050.289,17zł

 - budynki 11.360.035,24zł

 - budowle i urządzenia techniczne 40.391.624,13zł

 - maszyny, urządzenia i aparaty 215.413,12zł

 - specjalistyczne maszyny i urządzenia 378.569,10zł

 - urządzenia techniczne 1.068.484,25zł

 - środki transportu 2.321.171,90zł

 - przyrządy i wyposażenie 102.079,15zł

 

 

Wartość brutto 57.887.666,06zł – 25.096.488,34 zł umorzenie środków trwałych, tj. wartość netto środków trwałych stanowiąca kwotę 32.791.177,72 zł.

 

Na dzień 31.12.2016 r. w Gminie Mniszków zamieszkiwało 4.685 osób, na 1 mieszkańca przypada kwota 6.999,18 zł. (32.791.177,72: 4.685) wartości środków trwałych netto.

 

Wójt Gminy Pan Paweł Werłos podziękował wszystkim radnym za udzielenie absolutorium. Powiedział, że gmina dzięki radzie i pracownikom gminy idzie w dobrym kierunku. Wójt zapewniał, że będzie aplikował o dodatkowe środki i ma nadzieję, że przyszłoroczny budżet będzie dużo lepszym budżetem a efekty będzie bardziej widać na terenie naszej gminy.

 

Alicja Śmigiel

 

1

PDF
DRUKUJ
baner 45
baner 146
baner 46
baner 145
baner 47
baner 147
baner 48
baner 148